Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 25.04.2018 08:57:08 

Znalec v odbore Doprava cestná

Akreditované meranie hluku

      Akreditované skúšobné laboratórium

 Ponúkame akreditované meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí a  spracovanie hlukových štúdií. Čím ďalej, tým viac žiadaná služba v súvislosti  so  sprísňujúcimi sa enviromentálnymi a zdravotnými legislatívnymi  predpismi. Meranie  je prevádzané certifikovaným vybavením NORSONIC,  Bruel & Kjaer a Microtech  Gefel.

 Skúšobné laboratórium Ing. Stanislav CHOMO - SONICA je akreditované          SNAS-om (Reg. No. 492/S-300). Svoju spôsobilosť vykonávať akreditované  činnosti nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy    ISO/IEC 17025 /2005.    

     E...tu budete presmerovaný priamo na stránku merania hluku.

Objektivizáciu a hodnotenie hluku zabezpečujeme v zmysle zákona NR SR 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR 549/2007 Z.z. a zmene a doplnení niektorých predpisov (Vyhl. 237/2009) a vyhlášky MZSR č. 115/2006 Z.z. . Objektivizáciu hluku vykonávame určenými meradlami podľa § 8 ods. 2 zákona č. 142/ 2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. 
Sme držiteľmi osvedčenia pre činnosti EIA vzmysle zákona MŽP SR č. 24/2006 Z.z. v oblasti hluk, vibrácie a ochrana zdravia obyvateľstva. Na meranie sa používa zvukomerná technika značky Norsonic v triede presnosti 1 (0) podľa STN IEC 60651 a 60804 ( váhové a frekvenčné filtre spĺňajú požiadavky IEC 60651 a IEC 61260 ) a meracie mikrofóny a príslušenstvo Bruel & Kjaer a Microtech Gefel.


 

TOPlist